nízké ceny každý den
Vyberte kategoriiSortiment
cs-CZ
Čeština
cart
Košík
0 
menu

Obchodní podmínky

I. Všeobecné ustanovení

II. Objednávka a kupní smlouva

III. Platební podmínky

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

VI. Práva z vadného plnění

VII. Přeprava a dodání zboží

 

Reklamační řád
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář
Reklamační formulář 
V případě vrácení textilního zboží musí být nepoškozené, nenošené, s původními štítky a v originálním obalu.

Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky společnosti Aga24, s.r.o., IČ 037 30 689, DIČ CZ03730689, se sídlem Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24098 (dále jen „prodávající“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších platných právních předpisů na území České republiky.

Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován rovněž také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo účet podnikatele. Pokud kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aga24.cz (dále jen „webová stránka“).

Právní vztahy prodávajícího s osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, výslovně neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a touto osobou, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující vyjadřuje uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlas s obchodními podmínkami, a rovněž s reklamačním řádem, jenž je nedílnou součástí obchodních podmínek. Kupující tímto současně potvrzuje, že s obchodními podmínkami a reklamačním řádem dostatečně seznámen a srozuměn.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li sjednáno jinak.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídím právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9. 2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Objednávka a kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o její dodatečné potvrzení.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku;
 • způsobu úhrady kupní ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pokud kupující objedná zboží s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky obchodních podmínek, nejedná se o přijetí nabídky. Odpověď s dodatkem či odchylkou se považuje za novou nabídku, která podléhá schválení ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen dodat objednané zboží, nemá-li objektivní možnosti jej zajistit nebo jej nemá skladem, o této skutečnosti neprodleně vyrozumí kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám. Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, vyjma případů smluvní přepravy. Prodávající rovněž sděluje, že kupující není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, vyjma specifických požadavků kupujícího. O případné povinnosti uhradit zálohu nebo obdobnou platbu informuje prodávající kupujícího neprodleně po obdržení objednávky.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc i přes to, že mu s ní kupující umožnil nakládat.

Škoda na věci, jež vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si prodávající a kupující sjednávají, že se jejich smluvní vztah řídí českým právem a případné spory budou řešit příslušné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Platební podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2300941186/2010, vedený u FIO.

V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 2 dnů od podání objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, tedy včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté, pokud možno v originálním obalu.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorové poučení spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (za dodání od prodávajícího kupujícímu), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Avšak odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Adresa k vrácení zboží: Sklad Walmark - Aga24, Nová Tovární 1940, 73701 Český Těšín.

V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tomu odpovídající. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 11. uzavíraní na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající sděluje kupujícímu spotřebiteli, že subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce naleznete na webové stránce www.coi.cz.

Práva z vadného plnění

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy (spotřebitel) nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář ( pdf / 215 kB )
Reklamační formulář ( pdf / 205 kB )
Rychlé doručení
Od objednání 24 h
Zákaznický servis
Po-Pá: 7-15:30
Bezpečná platba
je naší prioritou
Akční nabídky
Slevy až 50 %
Ověřená firma
Více než 10 let na trhu
Spokojení zákazníci
300 000+ objednávek
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.